Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2012 рік 10% зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.      Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"; організаційно-правова форма:  акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код телефон та факс емітента: 0563739780; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua; веб-сайт емітента fbp.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест»  (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7377% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест»  складає  4 722 561 539 (чотири мільярди сімсот двадцять два мільйони п’ятсот шістдесят одна тисяча п’ятсот тридцять дев’ять) штуки простих іменних акцій, що становить 94,4513% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

            Директор                                                                                  С.Є. Шишков

                                                                                                                09.02.2012

 

ProEmitent.INFO